zorgeenheid T2

voor wie is onze zorgeenheid bedoeld ?

Onze zorgeenheid T2 biedt hulp aan vrouwelijke zorgvragers tussen 18 en 65 jaar met een (al dan niet recidiverende) persoonlijkheidsproblematiek en / of psychose.
De leidraad doorheen de behandeling is gesteund op het aanbieden van zorg op maat,  structuur en veiligheid.  
Het uiteindelijke doel bestaat erin dat patiënten zich integreren in de maatschappij, waarbij woonst en dag invulling belangrijke parameters zijn voor een goed herstel.  

wat zijn de doelen van een behandeling op onze zorgeenheid ?

In eerste instantie richt de behandeling zich op het aanleren van vaardigheden zowel individueel als in groep.
Binnen onze zorgeenheid vertrekken we vanuit de reeds aanwezige mogelijkheden, de vaardigheden en de hulpvraag van iedere persoon. We streven samen naar een gestructureerde aanpak met duidelijke afspraken. Dit zorgt zeker in de beginfase voor een veilig kader.
De zorgvragers worden continu aangemoedigd om hun eigen gedragingen en gedachtengoed in vraag te stellen en op hun tempo bij te sturen.
De zorgvragers ondervinden wat de gevolgen, zowel positief als negatief, zijn van bepaalde gedragingen. Talenten en  beperkingen van zorgvragers zijn een continue uitdaging voor de teamleden.

In een volgend stadium van de behandeling komt het ervaringsgericht leren en een gepaste daginvulling meer op de voorgrond. Verantwoordelijkheidszin, doorzettingsvermogen en  het kunnen hanteren van afspraken en tegenslagen, zijn belangrijke vereisten voor een goede levenskwaliteit na ontslag.

Familie en betrokken derden kunnen een belangrijke partner zijn in het zorgproces.
Er is ook aandacht voor de kinderen van onze zorgvragers. Er staat een gespecialiseerd team van medewerkers klaar via de KOPP-werking (= Kinderen van ouders met psychische problematieken)

Zorgvragers maken tijdens het zorgproces kennis met de verschillende zorgcircuits die hen na het ontslag kunnen bijstaan in het terug opnemen van de verschillende rollen in het leven. 

hoe verloopt een behandeling (therapeutische visie/methode) ?

Het cognitieve gedragstherapeutisch denkkader met aandacht voor de context maakt een belangrijk deel uit van de werking.
Dit denkkader is gericht op:
•    Activering
•    Structuur
•    Zelfcontrole
•    Rehabilitatie
•    Individuele behoeftes

We starten vanuit een opname met gesloten deuren systeem en evolueren samen met de zorgvrager naar een open systeem. We werken voor iedere zorgvrager met persoonlijke doelstellingen. Vanuit deze doelstellingen kunnen een aantal faciliteiten zowel binnen als buiten de zorgeenheid geëxploreerd worden.
Het langdurig karakter van de opname is een hulpmiddel om de aangeleerde vaardigheden en antwoorden op de hulpvragen  stapsgewijs met het inter- disciplinaire team uit te bouwen.

wie zijn de contactpersonen ?

Aanmeldingen gebeuren schriftelijk of telefonisch bij ondergenoemde contactpersonen.
Na aanmelding wordt een intakegesprek vastgelegd. Een vertrouwenspersoon kan op vraag van de zorgvrager (familie, partner, hulpverlener) deelnemen aan het gesprek. Tijdens dit gesprek zullen de hulpvraag en motivatie tot behandeling besproken worden. Ook kunnen vragen betreffende het behandelaanbod gesteld worden.
Alvorens dit gesprek kan plaatsvinden is het belangrijk om eerdere diagnostische en/of behandelverslagen ter attentie van de afdelingspsychiater te bezorgen per post (Abdijstraat 2 3740 Bilzen) of per fax (089/509079).
Wanneer na het intakegesprek blijkt dat een opname aangewezen is neemt de hoofdverpleegkundige contact op om een rondleiding op de afdeling vast te leggen. Tijdens deze rondleiding kunnen praktische vragen betreffende de opname aan bod komen.
Vervolgens worden afspraken gemaakt over het al dan niet vastleggen van een opnamedatum.

Psychiater: dr. Liesbeth Jaspers
Hoofverpleegkundige: Davy Garcia

 

 

Nieuws & Activiteiten