zorgeenheid P&B

voor wie is onze zorgeenheid bedoeld?

De zorgeenheid P&B is een opname- en behandelafdeling voor (jong)volwassenen tussen 18 en 65 jaar met een psychotische gevoeligheid en een bipolaire gevoeligheid. De zorgeenheid is een semi-gesloten zorgeenheid.

wat zijn de doelen van een behandeling op onze zorgeenheid?

Het multidisciplinaire team stelt in overleg met de cliënt  een werkplan op waarin concrete behandeldoelen geformuleerd worden. De behandeldoelen worden tijdens de opname regelmatig geëvalueerd en bijgesteld, samen met cliënt en zijn/haar netwerk.

Wij trachten in eerste instantie vanuit een multidisciplinair kader duidelijkheid te krijgen over de hulpvraag van de cliënt. Dit kan door  middel van individueel gesprekken, observaties op de afdeling en in de verschillende therapieën. Overtuigingen, waarnemingen en gevoeligheden  van de cliënt worden expliciet bevraagd en gecheckt.

In de behandelperiode zal ook aandacht besteed worden aan het organiseren van een geschikt nazorgtraject voor cliënten die onder een statuut van een gedwongen opname staan. Onze betrachting is steeds dat we de nazorgtrajecten reeds tijdens de behandeling betrekken in het werkplan, zodat de zorgcontinuïteit na ontslag gewaarborgd is.

Wij streven naar een behandelingsduur van maximaal drie maanden.

hoe verloopt een behandeling (therapeutische visie/methode)?

De werking en organisatie van onze zorgeenheid is gebaseerd op een doorgedreven herstelvisie, met een aantal theoretisch onderbouwde denkkaders zoals cognitieve gedragstherapie, systeemtherapie en het oplossingsgericht denken.

Tijdens de oriëntatiefase wordt samen met de cliënt en zijn netwerk besproken wat de aanleiding was voor de opname. Van hieruit  wordt een werkplan opgemaakt, gebaseerd op de persoonlijke doelstellingen en wensen van de cliënt, maar ook met aandacht voor het netwerk. Op vaste tijdstippen binnen de behandeling vinden evaluatiemomenten plaats. De cliënt heeft een overzicht wanneer deze momenten zijn.

Er is een individueel- en groepsaanbod van psychotherapie, waar uitlokkende factoren, de voorgeschiedenis, gevoeligheden worden besproken,  en waar gekeken kan worden naar mogelijke ondersteuning en oplossingen bij de psychische gevoeligheid van de cliënt.

Ergo-, creatieve-, muziek-, en bewegingssessies en individuele trajecten brengen elk hun specifieke  observaties en therapeutische bijdragen in de behandeling, en spelen in op de individuele hulpvraag van de cliënt.

Psycho-educatie kan in groep als individueel aangeboden worden door psychologen en verpleegkundige coachen, waarbij tevens gebruik kan gemaakt worden van gezondheidsapps.

wie zijn de contactpersonen?

Aanmeldingen gebeuren schriftelijk of telefonisch bij ondergenoemde contactpersonen.
Na aanmelding wordt een intakegesprek vastgelegd. Een vertrouwenspersoon kan op vraag van de zorgvrager (familie, partner, hulpverlener) deelnemen aan het gesprek. Tijdens dit gesprek zullen de hulpvraag en motivatie tot behandeling besproken worden. Ook kunnen vragen betreffende het behandelaanbod gesteld worden.

Wanneer na het intakegesprek blijkt dat een opname aangewezen is neemt de hoofdverpleegkundige contact op om een rondleiding op de afdeling vast te leggen. Tijdens deze rondleiding kunnen praktische vragen betreffende de opname aan bod komen.
Vervolgens worden afspraken gemaakt over het al dan niet vastleggen van een opnamedatum.

Psychiater: dr. Kris Noppe                                                                                               
Psychologen: Teresa Teugels/Benjamin Nazarese
Hoofdverpleegkundige: Frédéric Baerten

Nieuws & Activiteiten