zorgeenheid A2

voor wie is onze zorgeenheid bedoeld?

Zorgeenheid A2 is een zorgeenheid voor mensen tussen 18 en 65 jaar met stemmingsstoornissen, psychotische stoornissen ten gevolge van schizofrenie, waanstoornissen en ernstig depressieve of manische stemmingsstoornissen. De zorgeenheid is een eenheid met gesloten deuren.

wat zijn de doelen van een behandeling op onze zorgeenheid?

Wij proberen vanuit een multidisciplinair kader duidelijkheid te verkrijgen over de hulpvraag. Door middel van individueel gesprekken, observatie op de afdeling en in de verschillende therapieën, wordt een totaalbeeld en diagnose geëxplodeerd en besproken. Overtuigingen, waarnemingen van patiënt worden expliciet bevraagd en gecheckt op een respectvolle manier. Duidelijke afspraken, regels en regelmaat bieden houvast in de verwarring. Vrijheden worden stapsgewijs toegekend afhankelijk van de evolutie.

Medicatie is een essentieel onderdeel in de behandeling, wordt voorgeschreven door de psychiater.

Het multidisciplinaire team stelt in overleg met de patiënt een behandelplan op en er worden concrete behandeldoelen geformuleerd. De behandeldoelen worden tijdens de opname regelmatig geëvalueerd en bijgesteld .

Tijdens deze periode zal ook aandacht besteed worden aan het organiseren van een geschikt nazorgtraject.  En trachten we de nazorgtrajecten reeds tijdens de behandeling te betrekken in het zorgplan, zodat de zorg gecontinueerd kan worden na ontslag.

hoe verloopt een behandeling (therapeutische visie/methode)?

De werking en organisatie van onze zorgeenheid is gebaseerd op een aantal theoretische denkkaders zoals het Bio-Psycho-Sociaal model, gedragstherapie, cognitieve gedragstherapie en  systeemtherapie.

Er is een individueel en groepsaanbod van psychologisch onderzoek en gesprek over de persoonlijke uitlokkende factoren, voorgeschiedenis, kwetsbaarheden, mogelijk ondersteuning en oplossingen bij  hun ziekte. Vroeg detectie en alarmsignalen bij eventuele herval worden uitgewerkt, met de gepaste interventies.

Ergo-, creatieve-, muziek-, en bewegingstherapie brengen elk hun specifieke  observatie en therapeutische bijdrage in de behandeling.

Psycho-educatie = lessen over ziektebeelden, medicatie-effecten en neven-effecten, gevaar van drugs, het belang van dagritme, sociale contacten, regelmaat, bezigheid worden in de groep aangeboden en besproken. De omgeving, partner en kinderen (KOPP-Werking) worden in de behandeling betrokken en geïnformeerd mits toestemming van patiënt. De psychologe en psychiater vragen en geven informatie aan de familie.

Wij proberen de nadruk te leggen op de individuele behoeften van de patiënt en proberen te zorgen voor een zorg op maat binnen een gestructureerde afdeling.

wie zijn de contactpersonen?

Psychiaters: dr. Hendrik Bryon
Hoofdverpleegkundige: Frédéric Baerten

Nieuws & Activiteiten