zorgeenheid A6

voor wie is onze zorgeenheid bedoeld?

De doelgroep bestaat uit (jong)volwassenen van 18 jaar tot 30 jaar, met een normale of bovengemiddelde intelligentie binnen het autismespectrum, die problemen hebben in hun groei naar zelfstandigheid. Op de zorgeenheid kunnen 12 cliënten worden opgenomen.

doelen en verloop van een behandeling op onze zorgeenheid?

Tijdens de intake en de observatiefase wordt samen met de cliënt, eventueel de ouders en/of partner, besproken wat de aanleiding was voor opname  en wordt de probleemsamenhang uitgeklaard. Vertrekkende vanuit  deze probleemsamenhang worden duidelijke persoonlijke behandeldoelstellingen geformuleerd evenals een plan van aanpak.  Op regelmatige basis vinden evaluatiemomenten plaats die duidelijkheid brengen in de gemaakte vorderingen en resterende werkpunten. Naar het einde van de behandeling toe wordt een overzicht gemaakt van de nog te behalen doelen en hoe hiermee aan de slag te gaan tijdens de afrondingsfase en tijdens de nazorg.

therapeutische visie

De behandeling bestaat uit individuele of groepsbehandelingen, cognitieve gedragstherapie, training van sociale vaardigheden, psychomotorische en creatieve therapie, training van de zelfredzaamheid, psycho-educatie en medicamenteuze behandeling.

Speciale aandacht gaat uit naar het ondersteunen en begeleiden van ouders, partner en kinderen.

Het therapeutisch milieu is "auti-vriendelijk": prikkelarm, voorspelbaar, veilig, duidelijk en de dag- en weekprogramma’s volgen een vast stramien.

Het gebruik van alcohol en/of drugs is tijdens de behandelperiode niet toegestaan.

van aanmelding tot opname

Aanmeldingen gebeuren schriftelijk of telefonisch bij de opnamecoördinator.

Na aanmelding wordt een intakegesprek vastgelegd. Zo gewenst kan een vertrouwenspersoon (familie, partner, hulpverlener) deelnemen aan het gesprek. Tijdens dit gesprek zullen de hulpvraag en motivatie tot behandeling  besproken worden. Ook kunnen vragen betreffende het behandelaanbod gesteld worden.

Alvorens dit gesprek kan plaatsvinden is het belangrijk om eerdere diagnostische en/of behandelverslagen ter attentie van de afdelingspsychiater te bezorgen per post (Abdijstraat 2 3740 Bilzen) of per fax (089/509079).

Wanneer na het intakegesprek blijkt dat een opname aangewezen is neemt een afdelingsverpleegkundige contact op om een rondleiding op de afdeling vast te leggen. Tijdens deze rondleiding kunnen praktische vragen betreffende de opname aan bod komen.

Vervolgens worden afspraken gemaakt over het al dan niet vastleggen van een opnamedatum.

teamsamenstelling

Het behandelteam is multidisciplinair samengesteld.

Psychiater: dr. Inge Brans
Hoofdverpleegkundige: Ruben Jeunen

 

 

Nieuws & Activiteiten