zorgeenheid SP

voor wie is onze zorgeenheid bedoeld?

De zorgeenheid Sp is een geronto- psychiatrische zorgeenheid. De zorgeenheid is gespecialiseerd in de kortdurende behandeling van de “oudere” zorgvrager met een organisch psychosyndroom  (dementie, Korsakoff, niet-aangeboren hersenletsel), een differentiaal diagnostische problematiek waarbij cognitieve “deficits” op de voorgrond staan (persoonlijkheids- en functionele stoornissen) of psychiatrische ziektebeelden waarvoor tijdelijk een gesloten deur nodig is.
Op de zorgeenheid Sp verblijven zowel mannen als vrouwen. Er is geen specifiek leeftijdscriterium, maar er wordt gesteld dat het om zorgvragers in de late volwassenheid of ouderen gaat. Een ernstige aantasting van het ADL-niveau is vaak naast het ziektebeeld ook een bepalende factor voor opname op deze zorgeenheid.

wat zijn de doelen van een behandeling op onze zorgeenheid?

Het doel van de opname is het diagnosticeren van het ziektebeeld en storend gedrag onder controle krijgen en dit aan de hand van gerichte observatie en het uitwerken van een zorgplan dat op regelmatige tijdstippen geëvalueerd en bijgestuurd wordt. Ook de familie en betekenisvolle anderen worden betrokken in het zorgplan. Als invalshoek hanteren we het systeemtheoretisch behandelkader, waarbij de betekenis van gedrag en de wederzijdse beïnvloeding centraal staat. Het inschatten van de draagkracht van het omringende netwerk, het verwerkingsproces en de nood aan omgevingsadviezen staan hierbij op de voorgrond.
Vermits de behandeling kortdurend is, speelt de transfer naar een extramurale structuur een belangrijke rol. Continuïteit van opvang en verzorging moeten daarbij worden nagestreefd.

hoe verloopt een behandeling (therapeutische visie/methode)?

Aanmeldingen gebeuren schriftelijk of telefonisch bij de afdelingspsychiater of hoofdverpleegkundige. Wanneer na dit gesprek blijkt dat een behandeling is aangewezen, wordt deze zorgvrager op de wachtlijst gezet. Bij plaats worden de betrokken instanties gecontacteerd door afdelingspsychiater of hoofdverpleegkundige. Vervolgens worden afspraken gemaakt voor het vastleggen van een opnamedatum.
Bij de opname wordt de zorgvrager opgevangen door de sociaal assistent en/ of verantwoordelijk verpleegkundige van de zorgeenheid. De familie wordt uitgenodigd voor een intakegesprek. Dit kan op de dag van de opname plaatsvinden of op een van de daaropvolgende dagen. Tevens wordt er tijd gemaakt voor een rondleiding op de zorgeenheid.

Tijdens de onthaalfase wordt samen met de zorgvrager en diens steunfiguren besproken wat de aanleiding was voor de opname op onze zorgeenheid.
Probleemgebieden worden geïnventariseerd en er wordt op zoek gegaan naar betekenisvolle verbanden. Van daaruit wordt een behandelplan opgemaakt. Op vaste tijdstippen vinden evaluatiemomenten plaats. De duur van de behandeling is afhankelijk van de noden en behoeften van de zorgvrager.

Het is onze voornaamste betrachting de zorg af te stemmen op de individuele behoefte van de zorgvrager waardoor zijn kwaliteit van het leven kan worden verhoogd. Hierbij dient in onze setting rekening gehouden te worden met het verlies of beperking van het cognitief functioneren. Met vooral aandacht voor respect voor de normen, waarden en gewoonten van de zorgvrager trachten wij een evenwicht te vinden tussen de nog resterende autonomie van de zorgvrager en zijn afhankelijkheid. Wij streven ernaar de mogelijkheden van de zorgvrager te optimaliseren en zo een kwaliteitsvolle zorg aan te bieden. Vanuit een systemische visie hechten wij veel belang aan de context, de levensloop, de diverse verwachtingen en uiteraard de mogelijkheden en de beperkingen van de zorgvrager. Wij stellen tot doel de zorgvrager te oriënteren naar een setting buiten de psychiatrie.

wie zijn de contactpersonen?

Het behandelteam is multidisciplinair samengesteld.

Psychiater: dr. Christine Minnekeer
Hoofdverpleegkundige: Sonja Greyn

Nieuws & Activiteiten