zorgeenheid A4

voor wie is onze zorgeenheid bedoeld?

Zorgeenheid A4 is een open opname- en behandelafdeling voor ouderen (arbitraire leeftijdsgrens: 65 jaar) met psychiatrische of psychosociale moeilijkheden.
We bieden een specifieke medische en therapeutische behandeling voor ouderen met een

 • stemmingsstoornis (depressieve klachten en bipolaire problematiek)
 • angststoornis
 • aanpassingsstoornis (levensfaseproblematiek)
 • afhankelijkheid of misbruik van alcohol en/of medicatie
 • persoonlijkheidsstijl of – stoornis waardoor functioneren in eigen omgeving niet langer haalbaar is
 • psychose 
 • beperkte neurocognitieve functies

wat zijn de doelen van een behandeling op onze zorgeenheid?

Het doel van de opname richt zich tot het bekomen van een correcte onderbouwde diagnose  aan de hand van een gegevensverzameling van patiënt en zijn omgeving en gerichte  observaties van het interdisciplinair team.
Elke oudere is uniek in zijn hulpvraag dus een doorgedreven zorg op maat dient zich aan. De hulpvrager, zijn omgeving en hulpverleners worden samen gebracht om samen een verantwoorde zorg en behandeling aan te bieden.
Als invalshoek hanteren we het systeem therapeutisch kader waarbij de betekenis van gedrag en wederzijdse beïnvloeding centraal staat.

hoe verloopt een behandeling (therapeutische visie/methode)?

We onderscheiden drie fases gedurende een opname, de  observatie fase, de behandel/begeleidingsfase en de ontslagfase.
Binnen de observatiefase streven we op de eerste plaats naar een grondige observatie vanuit de verschillende disciplines (verpleegkundigen, ergotherapeuten,  maatschappelijk werker, bewegingstherapeuten, psychologen en arts) om tot een correcte diagnose te komen. In de tweede plaats streven we naar een goede werkrelatie met de zorgvrager en zijn familie.
Na het stellen van de correcte diagnose wensen we de patiënt een aangepast behandelprogramma (behandelfase)  aan te bieden naast het voortzetten van de individuele begeleiding. Het behandelprogramma is opgebouwd aan de hand van de verschillende zorgprocedures om een specifieke en eenduidige multidisciplinaire attitude en therapeutische werking te bekomen met het oog op een kwaliteitsvolle behoefte-gestuurde zorg. Binnen ons zorgaanbod hebben wij volgende gerichte zorgprocedures: 

 • depressie en angst
 • afhankelijkheid van alcohol of medicatie 
 • persoonlijkheidsstijlen 
 • oriënteren naar woon – en zorgomgeving
 • familiewerking 

Deze zorgprocedures worden aangeboden onder verschillende vormen: in de dagelijkse omgang door alle teamleden, individuele gespreksvoering, ergo – en bewegingstherapie, groepstherapie en in de contacten met de naaste omgeving.
De ontslagfase wordt ingezet na het bereiken van de vooropgestelde behandeldoelen. Dit gebeurt in samenspraak met patiënt en zijn omgeving. In deze fase wordt de nazorg concreet uitgewerkt en krijgt de patiënt de kans om terug meer tijd in zijn eigen omgeving door te brengen.
De werking van de zorgeenheid A4 gaat uit van de volgende denkkaders: bio-psycho-sociaal model, systeemtherapie, cognitieve gedragstherapie en het motivatie bevorderend model.

wie zijn de contactpersonen?

Psychiater: dr. Heidi Peeters
Hoofdverpleegkundige: Jeroen Germonpré

Nieuws & Activiteiten