over ons

opdrachtverklaring

Het Medisch Centrum St.-Jozef wil zich manifesteren als een voortreffelijk psychiatrisch ziekenhuis dat aan haar patiënten en hun leefomgeving een verantwoorde totaalzorg verstrekt met uitgesproken aandacht voor een individuele benadering.

Deze totaalzorg is gericht op het bevorderen van de levenskwaliteit door het behouden, herstellen of creëren van het psychisch evenwicht of het draaglijk maken van psychische stoornissen.

netwerkpartner

Het Medisch Centrum St.-Jozef wenst de meest optimale zorg aan te bieden aan de zorgvragers. Daarvoor werkt zij samen met andere partners binnen netwerken en zorgcircuits. Door uit te gaan van een cliëntgerichte visie , zoveel mogelijk met zorg op maat, opteren wij voor een holistische benadering. Wij trachten daarbij de patiënt zo weinig mogelijk te verstoren in zijn maatschappelijk handelen.

lange traditie

De eerste patiënt werd in ons ziekenhuis opgenomen op 25 mei 1897. In de beginperiode was de zorgverlening zeer nauw verweven met het leven van de zusters. Het zwaartepunt van de behandeling lag op de ondersteuning van de geesteszieken met eenvoudige huishoudelijke taken en aangepaste ontspanning. Vanaf circa 1935 deden de biologische therapieën hun intrede. In de jaren '50 en '60 werden de psychofarmaca ontwikkeld; medicatie die selectief inwerkt op het zenuwstelsel. Ook de psychotherapie raakte geleidelijk aan ingeburgerd in de instelling. Deze therapie maakt geen gebruik van fysieke middelen, doch uitsluitend van psychische interventies om stoornissen te verbeteren.

De sociotherapie brak eind jaren '60 door en had als basisidee: het omvormen van het instellingsleven tot één groot therapeutisch proces waarin de behandelaar zich meer met en naast de patiënt ging opstellen. Dit vergde een omschakeling van de verpleegkundigen van louter verpleegtechnische activiteiten naar het scheppen van een milieu waarin spontane en emotionele interactie mogelijk werd. Geleidelijk aan ontwikkelde het behandelingsaanbod zich tot een gedifferentieerde, geïntegreerde en therapeutische aanpak met als uitgangspunt: de individuele patiënt met zijn eigen specifieke kenmerken en noden inzake therapie, hospitalisatievorm en verbijfs- of behandelingsduur.

zoeken naar alternatieven

In 1978 werd door de raad van bestuur van het Psychiatrisch Ziekenhuis een Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg opgericht te Tongeren. Het multidisciplinair team voorzag in een actieve behandeling en nazorg van psychiatrische patiënten, het voorkomen van hospitalisatie door een tijdige opsporing, diagnose en ambulante behandeling van psychische en/of psychosociale problemen en voorlichting van de maatschappij op gebied van psychosociaal functioneren.

In een huis in het centrum van Munsterbilzen werden reeds in 1985 zeven ex-psychiatrische patiënten gehuisvest als experiment van beschut wonen; een doorgangstehuis gericht op
zelfstandig wonen. Met de reconversiebesluiten van 1990 werd aan het beschut wonen een nieuwe impuls gegeven en werd het initiatief een afzonderlijke juridische entiteit op 11 juli 1990: V.Z.W. Beschut Wonen "De Overstap".

Eveneens in het kader van bovenvermelde reconversiebesluiten, werd op 1 januari 1991 het Psychiatrisch Verzorgingstehuis Sint-Jozef opgericht, voor 78 patiënten met een gestabiliseerde psychiatrische problematiek die echter nog behoefte hebben aan begeleiding om een zo groot mogelijke autonomie te herwinnen.

Samen met diverse partners uit Oost-Limburg bouwt het Medisch Centrum St.-Jozef mee de zorg uit rond de 5 functies van artikel 107 (zie www.psy107.be). Eén van de meest zichtbare realisaties is de oprichting van interdisciplinaire mobiele teams, die patiënten begeleiden in hun thuissituatie en zo een ziekenhuisopname trachten te voorkomen.

Steeds opnieuw gaan wij op zoek naar nieuwe ontwikkelingen in de geestelijke gezondheidszorg. Daar waar de deugdelijkheid van deze evoluties bewezen is en er een meerwaarde kan gecreëerd worden voor de patiënt, trachten wij hier op in te spelen.

Nieuws & Activiteiten