rechtsverhoudingen

algemene informatie over de rechtsverhoudingen tussen het ziekenhuis en de beroepsbeoefenaars: centrale aansprakelijkheid


Wij streven ernaar om u steeds de zo best mogelijke zorgverlening te verschaffen.
Soms kan er iets fout lopen waardoor uw rechten als patiënt geschonden kunnen worden en u wenst een klacht in te dienen.
Het ziekenhuis is aansprakelijk voor alle beroepsbeoefenaars die in het ziekenhuis werken.
Dit wordt de centrale aansprakelijkheid van het ziekenhuis genoemd.
Dit betekent dat u een klacht tegen een beroepsbeoefenaar kan indienen bij één centraal punt, namelijk het ziekenhuis.

De wet geeft het ziekenhuis evenwel de mogelijkheid om zijn centrale aansprakelijkheid in welbepaalde gevallen uit te sluiten. Het ziekenhuis dient u dan vóór de tussenkomst van de beroepsbeoefenaar, schriftelijk mede te delen dat het niet aansprakelijk is voor de tekortkomingen van deze beroepsbeoefenaar(s).
Dit heeft tot gevolg dat u uw klacht moet indienen bij de beroepsbeoefenaar waarvan u oordeelt dat deze een tekortkoming heeft begaan en niet bij het ziekenhuis.
Hierna vindt u de informatie over de rechtsverhouding ziekenhuis - beroepsbeoefenaars, evenals de vermelding of het ziekenhuis zijn aansprakelijkheid al of niet uitsluit voor die beroepsbeoefenaar(s) (1) 

Categorie  Statuut  Totaliteit of gedeeltecategorie  Vallen onder aansprakelijkheid van het ziekenhuis 
Artsen  zelfstandigen   totaal   neen  
      Psychiaters   zelfstandigen   totaal   neen  
      Huisartsen   zelfstandigen   totaal   neen  
     Anesthesisten   zelfstandigen   totaal   neen  
      Neurologen   zelfstandigen   totaal   neen  
Zorgkundigen  werknemers   totaal   ja  
Verpleegkundigen  werknemers   totaal   ja  
Apothekers  werknemers   totaal   ja  
Kinesitherapeuten  werknemers   totaal   ja  
zelfstandigen   totaal   neen  
Paramedici en andere zorgbeoefenaars (oa. psychologen, ergotherapeuten, sociaal werkers, psychomotore therapeuten, muziektherapeuten…)  werknemers   totaal   ja  
zelfstandigen   totaal   neen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indien u voormelde informatie (statuut - het ziekenhuis is al of niet aansprakelijk) wenst te bekomen betreffende een individuele beroepsbeoefenaar (arts, verpleegkundige, …) kan U deze opvragen bij : Kris Coemans, Abdijstraat 2 te 3740 Bilzen,
tel 089/50 91 11, e-mail: kris.coemans@mc-st-jozef.be.
Gelieve de naam van de beroepsbeoefenaar duidelijk te vermelden.

U kan uw vraag voor informatie te allen tijde stellen, ook na de tussenkomst van de beroepsbeoefenaar. U kan dit schriftelijk of mondeling doen.
Het ziekenhuis zal u de informatie schriftelijk verstrekken binnen de 5 werkdagen na ontvangst van de vraag.

(1) Toelichting
Kolom 1 : omschrijft de categorie van beroepsbeoefenaars.
Kolom 2 : geeft het statuut aan van deze categorie van beroepsbeoefenaars.
Kolom 3 : indien in eenzelfde categorie niet alle beroepsbeoefenaars hetzelfde statuut hebben - een deel van de beroepsbeoefenaars zijn bv. tewerkgesteld als werknemer en een ander deel bv. als zelfstandige - dan wordt dit vermeld in deze kolom.
Kolom 4 : vermeldt of het ziekenhuis aansprakelijk is voor de betreffende categorie (ja) of deze uitsluit en dus niet aansprakelijk is voor de tekortkomingen van deze beroepsbeoefenaars (nee).

Nieuws & Activiteiten