missie & visie

missie


Het Medisch Centrum St.-Jozef wil zich manifesteren als een voortreffelijk psychiatrisch ziekenhuis dat aan haar patiënten en hun leefomgeving een verantwoorde totaalzorg verstrekt met uitgesproken aandacht voor een individuele benadering.

Deze totaalzorg is gericht op het bevorderen van de levenskwaliteit door het behoud, herstel of creëren van het psychisch evenwicht of het draaglijk maken van psychische stoornissen.

 

visie


Wij doen dit: 

 • vanuit een Christelijke inspiratie in navolging van onze stichters, de zusters van St.-Jozef van Clermont-Ferrand;
 • door voortdurend de ontplooiing en de tevredenheid van de medewerkers te bevorderen;
 • door een oordeelkundige en kwalitatief hoogstaande behandeling aan te bieden;
 • door snel en gepast in te spelen op de ontwikkelingen in de gezondheidszorg in het algemeen en de geestelijke gezondheidszorg in het bijzonder;
 • in voortdurende samenspraak en samenwerking met de betrokken partners uit de regio en met de overheid;
 • door het financieel evenwicht van de organisatie te garanderen.

waarden


Wij vinden het noodzakelijk om:

 • professioneel gedreven mee te werken aan ons gezamenlijk doel;
 • ons empathisch op te stellen naar de patiënt, zijn familie en zijn leefomgeving;
 • betrokkenheid te betonen bij de dagelijkse werking van onze organisatie;
 • in vertrouwen samen te werken.

toelichting bij de opdrachtverklaring


Het medisch centrum St.-Jozef  wil zich manifesteren als een voortreffelijk psychiatrisch ziekenhuis.

 • Dit houdt in dat we als samenwerkende groep van onderling verschillende mensen een gezamenlijke visie, doel en waarden creëren en deze nastreven. Zowel ieders individueel als het gezamenlijk collectief vermogen is hierbij essentieel.
 • 'Voortreffelijk’ is een dynamisch begrip dat zichtbaar wordt in de resultaten van onze werking.  De patiënten, de families, de medewerkers en de samenleving bepalen of  een organisatie voortreffelijk is door hun mate van tevredenheid over de resultaten.
  Een (zelf-)evaluatie van onze resultaten en de manier waarop we die bereiken, moet dan ook een integraal deel uitmaken van ons dagelijks werk.
 • Betrokkenheid van alle medewerkers, zowel binnen de directe als de indirecte patiëntenzorg, is een kritische succesfactor om uit te groeien tot een voortreffelijke organisatie. Het gaat erom dat de medewerkers van het Medisch Centrum St.-Jozef in zichzelf durven investeren, zichzelf  voortdurend willen ontplooien, en dat ze de wilskracht en de gedrevenheid hebben om samen aan gezamenlijke (organisatie-) doelen te werken.  Deze betrokkenheid komt tot uiting door betrouwbaarheid, verantwoordelijkheidsbesef, initiatief en flexibiliteit.
 • Het ‘samen-werken’ aan een voortreffelijke organisatie vergt vertrouwen. Openheid in de communicatie, een intensieve uitwisseling van ideeën en informatie, en een open geest zonder vooroordelen bevorderen dit vertrouwen. 
 • Alle medewerkers zijn gebaat bij een financieel evenwicht van de organisatie en een weldoordacht financieel beleid dat de opdracht van het Medisch Centrum St.-Jozef ondersteunt.
 • Aangezien het Medisch Centrum St.-Jozef samen-leeft en verbonden is met diverse partners in haar regio en met diverse overheden gebeurt de ontwikkeling en de uitvoering van onze activiteiten in voortdurende samenspraak, in overleg, en in samenwerking met hen.  We participeren dan ook actief in verschillende netwerken

Het behoud, herstel of het creëren van het psychisch evenwicht van de ons toevertrouwde patiënten, met een (re-)integratie in de leefomgeving tot doel, is uiteraard onze eerste bekommernis.

 • Omdat dit niet altijd mogelijk is, dient het accent soms verlegd te worden naar het ‘draaglijk’ maken van de psychische stoornis voor de patiënt, zijn familie en zijn leefomgeving.  We vertrekken hiervoor vanuit de herstelvisie  en trachten via empowerment de patiënt terug controle te laten krijgen over zijn eigen leven.
 • Het Medisch Centrum St.-Jozef wil op die manier fundamenteel bijdragen tot het bevorderen van de levenskwaliteit van haar patiënten en hun leefomgeving. 

Aan onze patiënten, hun familie en hun leefomgeving bieden we een verantwoorde totaalzorg. Zij worden opgevangen in een toestand van psychische, emotionele, sociale en/of religieuze nood.  Een integrale zorg op het psychische, het fysische, het sociale en het religieuze vlak draagt bij tot het behoud en/of het herstel van het psychisch evenwicht of het draaglijk maken van de psychische stoornissen.

 • De behandeling van de patiënten gebeurt oordeelkundig en op een kwalitatief hoogstaande manier. Daarom willen wij zowel op individueel als op collectief niveau een doorgedreven vakkennis, de gepaste vaardigheden en gedragingen stimuleren.
 • Dit willen we bereiken door aanwerving van gespecialiseerde medewerkers en door voortdurende opleiding en ontwikkeling van al onze medewerkers, zowel in als buiten onze organisatie.
 • De noodzaak aan voortdurende aandacht voor en ontwikkeling van de kwaliteit en patiëntveiligheid in verschillende (werk-)processen binnen het ziekenhuis draagt hier ook toe bij. Er dient ruimte gecreëerd te worden voor medewerkers om samen veranderingen en verbeteringen ten gunste van de patiënt en de organisatie door te voeren. 
 • De totaalzorg die we aanbieden evolueert in gelijke tred met de ontwikkelingen die zich zowel in de algemene als de geestelijke gezondheidszorg, en zowel regionaal, nationaal als internationaal voordoen.  

Binnen de totaalzorg wordt aandacht geschonken aan een individuele benadering. Een individuele benadering is een recht voor elke patiënt.

 • Onze concrete acties zijn erop gericht om aan de individuele noden, behoeften en wensen van de patiënt, (zijn familie en zijn omgeving) te voldoen.
 • De kracht om voor elke patiënt de best mogelijke zorg aan te bieden vinden we in onze Christelijke inspiratie die door onze stichters, de zusters van St.-Jozef, in de werking van ons ziekenhuis ingebed werd. De brede toegankelijkheid die wij met onze zorg beogen vindt immers haar oorsprong in de eigen missie van de zusters namelijk: hulp bieden aan alle gekwetsten en zwakken in de maatschappij (ongeacht afkomst, sociale status, leeftijd …).
 • Het empathisch vermogen van elke medewerker is een kritische succesfactor in de individuele benadering. ‘De dingen zien zoals de patiënt ze ziet’, luisteren naar en begrip hebben voor de gevoelens van de patiënt, zijn familie en zijn omgeving, dit begrip op de juiste communicatieve manier overbrengen naar de ander en ten slotte de nodige objectiviteit aan de dag leggen zijn essentiële kenmerken van deze basishouding. 
 • Respect betonen voor de mening, de ingesteldheid, de levensopvatting en de geloofsovertuiging van de patiënten, hun familie en hun omgeving is voor een individuele benadering een andere elementaire basishouding.

 

 

 

 

Nieuws & Activiteiten