zorgeenheid A+

voor wie is onze zorgeenheid bedoeld?

A+ is een zorgeenheid voor mensen met milde tot matige dementie. We richten ons ook op bijkomende psychische problemen zoals prikkelbaarheid, depressie, angst, onrust, …

De dagbehandeling is in principe bedoeld voor mensen die eerder in het beginstadium van de aandoening zijn, die nog thuis wonen en waar het netwerk bereid is tot een actieve bijdrage aan het therapeutisch proces.

De dagbehandeling is niet geschikt voor mensen die niet meer kunnen deelnemen aan de therapieën omwille van onmogelijkheid tot contactname, ernstige agressie, ernstige psychomotorische onrust, …

wat zijn de doelen van een behandeling op onze zorgeenheid?

Met onze daghospitalisatie willen we de levenskwaliteit van de zorgvragers verbeteren door te trachten de vaardigheden van het dagelijks leven te verbeteren en zijn/haar zelfstandigheid langer te behouden. We werken hiervoor vanuit een herstelgerichte visie waarbij we uitgaan van de krachten en de wensen van de zorgvrager.

hoe verloopt een behandeling (therapeutische visie/methode)?

De zorgvrager en zijn/haar mantelzorger worden uitgenodigd voor een intakegesprek en een rondleiding. Na het intakegesprek wordt alle informatie besproken in het multidisciplinair team en wordt een beslissing genomen.

Indien u kan opstarten met de behandeling wordt er een afspraak gemaakt met de sociale dienst voor het opnameformulier in te vullen en te ondertekenen en eventueel te bekijken of er een mogelijkheid is tot extra financiële tegemoetkoming. Vervolgens wordt er een startdatum afgesproken.

Op de zorgeenheid wordt een programma op maat opgesteld, uitgaande van minimum drie tot maximum vijf dagen aanwezigheid per week. We adviseren tijdens de eerste twee weken minimum vier weekdagen aanwezigheid om observatie en contacten vlotter te laten verlopen. Na twee weken worden er samen met de zorgvrager doelstellingen opgesteld, waarna telkens om de negen weken een evaluatiemoment met de zorgvrager plaatsvindt om de evolutie en het proces te bekijken.

We streven met ons multidisciplinair team naar een integrale behandeling. Er wordt een breed scala aan therapeutische interventies gebruikt zoals gespreks-, ergo-, muziek- en psychomotorische therapie. Hierbij bieden we een kader waarin de zorgvrager en zijn mantelzorger rust, veiligheid, ondersteuning en zorg kan vinden. Waar nodig kunnen met behulp van neuropsychologisch testonderzoek bepaalde specifieke cognitieve moeilijkheden in kaart gebracht worden.

Met het netwerk rond de zorgvrager wordt aan het begin, tijdens en aan het einde van de behandeling samen gezeten, zodat ook de mantelzorger betrokken en ondersteund wordt.

We streven naar een behandelingsduur tussen de drie maanden en zes maanden. Afbouw in de loop van de behandeling is bespreekbaar.

wie zijn de contactpersonen?

Psychiater: dr. Maarten Van Den Bossche
Hoofdverpleegkundige: Nancy Hustings

Nieuws & Activiteiten

Fonds Medisch Centrum St.-Jozef

Ook uw steun is welkom...